ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ”»

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Λογότυπο – Σφραγίδα – Διάρκεια

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο (Σύλλογος) με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Βαγγέλης Παπάζογλου”». Η επωνυμία στην Αγγλική Γλώσσα αποδίδεται ως «Cultural Association “Vaggelis Papazoglou”». Η γραφή της επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες αποδίδεται ως «Politistikos Syllogos “Vaggelis Papazoglou”». Το λογότυπο του Συλλόγου είναι προσωπογραφία του Βαγγέλη Παπάζογλου βασισμένη σε φωτογραφικό πορτρέτο που τον απεικονίζει σε νεαρή ηλικία. Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ιδρύσεώς του (2018) και στο κέντρο εικονίζεται το λογότυπό του. Ο Σύλλογος έχει διάρκεια αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2
Έδρα

Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η έδρα μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.). Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές

 1. Σκοποί του Συλλόγου είναι:
 1. Να μελετήσει, να αναδείξει και να προβάλλει το έργο του συνθέτη, στιχουργού, οργανοπαίχτη Βαγγέλη Παπάζογλου· της τραγουδίστριας Αγγέλας Μαρωνίτη (σύζυγος του Βαγγέλη)· του υιού τους, Γιώργη Παπάζογλου (συγγραφέας, μουσικός, ζωγράφος).
 1. Να διαφυλάξει και να αναδείξει τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τον βίο της οικογένειας Παπάζογλου.

Δεδομένου ότι το συνθετικό και συγγραφικό έργο του Βαγγέλη Παπάζογλου εκτείνεται πέρα από τις επισήμως κατοχυρωμένες στο όνομά του συνθετικές ή στιχουργικές δημιουργίες, επιδίωξη του Συλλόγου είναι:

 1. Να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια, στο μέτρο του δυνατού, φροντίζοντας η προσπάθειά του αυτή να είναι επιστημονικά έγκυρη και εντός νόμιμων πλαισίων.
 1. Θεμελιώδεις Αρχές του Συλλόγου είναι:
 • Η παραδοχή ότι ο Βαγγέλης Παπάζογλου αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση καλλιτέχνη με πρωτοποριακό έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.
 • Η διαφάνεια σε όλες τις ενέργειές του.
 • Η ανεξαρτησία του από πολιτικούς, κυβερνητικούς, θρησκευτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 • Η δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις, η αντικειμενικότητα και η πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις των μελών του.
 • Η δέσμευση των μελών του ότι η συμμετοχή τους στον Σύλλογο δεν αποσκοπεί στην ατομική προβολή ή στο προσωπικό οικονομικό όφελος.

Άρθρο 4
Μέσα Δράσης

Οι σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Εκδίδοντας έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. 
 1. Συστήνοντας ορχήστρα με την επωνυμία «Ορχήστρα Πολιτιστικού Συλλόγου “Βαγγέλης Παπάζογλου”» η οποία θα έχει ως βασικό στόχο την απόδοση ιστορικά τεκμηριωμένων εκτελέσων. 
 1. Αναζητώντας, περισυλλέγοντας και αναπαλαιώνοντας, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ιστορικά αντικείμενα και έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μουσικά όργανα, φωτογραφίες, δίσκοι γραμμοφώνου, κ.ά., που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη ζωή και το έργο του Βαγγέλη Παπάζογλου.
 1. Λειτουργώντας εκθεσιακό χώρο στην έδρα του Συλλόγου.
 1. Συγκεντρώνοντας και ψηφιοποιώντας γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη ζωή και το έργο του Βαγγέλη Παπάζογλου.
 1. Δημιουργώντας σελίδα στο διαδίκτυο με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών και των δράσεών του.
 1. Καταχωρώντας σε επίσημο ιστότοπο του Συλλόγου δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων με την ονομασία «Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου “Βαγγέλης Παπάζογλου”». Η αναπαραγωγή και η χρήση του υλικού της βάσης δεδομένων θα γίνεται δωρεάν, ύστερα από την ενημέρωση του Δ.Σ. μέσω της υποβολής σχετικής αιτήσεως προς αυτό, και με την προϋπόθεση να αναφέρεται σωστά και πλήρως η πηγή προέλευσης.
 2. Διοργανώνοντας εκδηλώσεις και ημερίδες για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 1. Δημιουργώντας ερευνητική ομάδα με την αρμοδιότητα να πραγματοποιεί μουσικολογικές μελέτες ή άλλου είδους αναλύσεις και που θα παράγει πρωτότυπο συγγραφικό έργο.
 1. Αναπτύσσοντας σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και διασύνδεσης με φορείς που έχουν παρόμοιους ή συναφείς στόχους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και συμμετέχοντας σε ανάλογες εκδηλώσεις.
 1. Ενισχύοντας προσπάθειες τρίτων που εξυπηρετούν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 5
Πόροι του Συλλόγου

 1. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
 1. Την ετήσια εισφορά των μελών.
 1. Τα έσοδα από δραστηριότητές του (εκδόσεις, εκδηλώσεις, κ.λπ.).
 1. Δωρεές των μελών ή τρίτων προσώπων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και χορηγίες επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
 1. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ.
 1. Εισοδήματα από την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων. Εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία-κειμήλια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 29, τα οποία δεν μπορούν να τύχουν οικονομικής εκμετάλλευσης.
 1. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
 1. Η ετήσια συνδρομή των μελών του Συλλόγου καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ κατά πλειοψηφία.
 1. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονομιάς θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφελείας απογραφής.
 1. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του δεν γίνονται δεκτές.
 2. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 1. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πέραν της πρώτης, η οποία αρχίζει από τη χρονολογία συστάσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 6
Βιβλία του Συλλόγου

 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
 1. Μητρώο Μελών του Συλλόγου.
 1. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.
 1. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Βιβλίο Ταμείου.
 1. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών.
 1. Το Δ.Σ. οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του Βιβλίου Μητρώου των Μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει:
 • Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, την ηλικία κατά την εγγραφή, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα ή την ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχουν), τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου του κάθε μέλους καθώς και την κατηγορία μέλους στην οποία αυτό ανήκει.
 • Τις σχετικές με το κάθε μέλος αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
 1. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Δ.Σ.
 1. Τα βιβλία του Συλλόγου μπορεί να τηρούνται και μηχανογραφικά, πρέπει δε να είναι νομίμως θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 7
Μέλη

 1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και ευεργέτες. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.
  1. Δόκιμα μέλη

Κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών μπορεί να υποβάλλει γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση και να εγγραφεί δωρεάν ως δόκιμο μέλος. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, κατά την κρίση του, αίτηση για εγγραφή δόκιμου μέλους. Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Γ.Σ. να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

 1. Τακτικά μέλη

Όλα τα δόκιμα μέλη γίνονται αυτομάτως τακτικά εφόσον έχουν φυσική παρουσία σε δύο (2) συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ. και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Κατ’ εξαίρεση, τα ιδρυτικά μέλη εγγράφονται εξαρχής ως τακτικά.

 1. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στους σκοπούς του Συλλόγου κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στον Σύλλογο.

 1. Μέλη ευεργέτες

Η Γ.Σ. μπορεί να απονείμει τη διάκριση του ευεργέτη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή φορείς που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο τον Σύλλογο. Τα μέλη ευεργέτες απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στον Σύλλογο.

 1. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών του Συλλόγου και συμμετοχής σε αυτές.
 1. Τα μέλη του Συλλόγου λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού κατά την εγγραφή τους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Άρθρο 8
Κωλύματα Εγγραφής και Λόγοι Αποκλεισμού Μέλους

 1. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στον Σύλλογο:
 1. Όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 1. Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα που σχετίζεται με την ίδρυση ενώσεων προσώπων ή τη συμμετοχή του σε αυτές. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
 1. Όποιος δεν έχει ικανότητα για δικαιοπραξία.
 1. Όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων καθώς και όποιος με απόφαση της Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.
 1. Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας η δράση και οι θεμελιώδεις στόχοι αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις θεμελιώδεις αρχές του Συλλόγου. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του Δ.Σ. μέλη που εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μελών

 1. Όλα τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
 1. Να μετέχουν ισότιμα και να εκφράζονται στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
 1. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μέλη του Συλλόγου.
 1. Να αποχωρούν από τον Σύλλογο ελεύθερα, χωρίς όμως να απαιτούν την επιστροφή των εισφορών τους.
 1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς τον Σύλλογο υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, τα τακτικά μέλη δικαιούνται:
 • Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
 • Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
 • Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου, αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του τακτικού μέλους.
 1. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη.
 1. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλλουν ετήσια εισφορά προς τον Σύλλογο ύψους σαράντα (40) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ.
 1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 1. Να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Άρθρο 11
Παραίτηση Μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να αποχωρήσουν υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ., χωρίς όμως να απαιτούν την επιστροφή των εισφορών τους.
 1. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη.

Άρθρο 12
Διαγραφή Μελών

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από τον Σύλλογο μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 1. Παράλειψη καταβολής συνδρομής επί διετία.
 1. Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτόν.
  1. Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
  1. Θανάτου.
 1. Το Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει το μέλος για την επικείμενη διαγραφή του με συστημένη επιστολή, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από τον Σύλλογο.
 2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας ή λόγω θανάτου οπότε το Δ.Σ. προβαίνει σε άμεση διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.
 1. Μέλος που έχει διαγραφεί από τον Σύλλογο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση

 1. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και είναι το ανώτατο όργανό του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 1. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να γράφει και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γ.Σ. η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση Μελών στη Γενική Συνέλευση

Τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενα από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου που ορίζει και τα θέματα στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο τρία άλλα τακτικά μέλη.

Άρθρο 15
Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης

 1. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει κατά την έναρξή της Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.
 1. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ.Σ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
 1. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

Άρθρο 16
Εφορευτική Επιτροπή

 1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.
 1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 17
Συγκρότηση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.
 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., και εφόσον έχουν εκλεγεί διαγράφονται με απόφασή του, όσοι είναι ταυτοχρόνως μέλη Δ.Σ. ή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι οποιουδήποτε κομματικού ή πολιτικού ή θρησκευτικού μορφώματος.
 1. Η θητεία του Δ.Σ. ως ενιαίου οργάνου ορίζεται τριετής με αφετηρία την ετήσια τακτική Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.
 1. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει όταν εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο θεωρείται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός τριών (3) μηνών από τη χρονολογία έγκρισης του Καταστατικού.

Άρθρο 18
Συγκρότηση και Θητεία Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Η Ε.Ε. αποτελείται από δύο (2) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.
 1. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.
 1. Η θητεία της Ε.Ε. ορίζεται τριετής με αφετηρία την ετήσια τακτική Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγεται.
 1. Στην Ε.Ε. μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 19
Διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. εκλέγονται ανά τριετία μέσω υποβολής και καταγραφής υποψηφιοτήτων.
 1. Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γ.Σ.
 1. Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών, κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 1. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) πρώτοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Επίσης, οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ε.Ε. αποτελούν τα τακτικά μέλη της και ο αμέσως επόμενος το αναπληρωματικό.
 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.
 1. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται τριετής.
 1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους Δ.Σ. ή Ε.Ε., η θέση πληρούται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους στη θέση του οποίου υπεισέρχεται και αναλαμβάνει για το υπόλοιπο της θητείας.

Άρθρο 20
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου – Αρμοδιότητες

 1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής

Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης. Γίνεται κάθε χρόνο από την Ε.Ε. και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις της στη Γ.Σ.

Άρθρο 22
Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 1. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 23
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος:

 1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού του Συλλόγου και για την τήρηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Συλλόγου.
 1. Μαζί με τον Ταμία, υπογράφοντες από κοινού, ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.
 1. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 24
Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει, ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 25
Γενικός Γραμματέας

 1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο Μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 1. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26
Ταμίας

 1. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του σε εντεταλμένα πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Σύλλογο (π.χ. λογιστής), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 1. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει για έλεγχο στη διάθεση του Δ.Σ. το ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.
 1. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27
Ειδικές Επιτροπές

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές από μέλη, ή και μη, η αποστολή και το πλαίσιο δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Τροποποίηση του Καταστατικού

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 29
Διάλυση του Συλλόγου – Περιουσιακά Στοιχεία

 1. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Επίσης, ο Σύλλογος διαλύεται αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10).
 1. Τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου διακρίνονται σε απλά και σε κειμήλια. Απλά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς του Συλλόγου (π.χ. έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, διακοσμητικά, κ.ά.). Κειμήλια θεωρούνται όσα αντικείμενα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς του Συλλόγου (π.χ. φωτογραφίες, μουσικά όργανα εποχής, δίσκοι γραμμοφώνου, κ.ά.).
 1. Τα απλά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πουληθούν ή να δωρηθούν ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. είτε για να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος είτε γιατί αυτά κρίθηκαν φθαρμένα ή γενικώς περιττά. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η πώληση ή η δωρεά τους σε μέλη του Συλλόγου.
 1. Τα κειμήλια μπορούν να δωρηθούν μόνο σε μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπηρετούν σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου και μόνο σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου. Απαγορεύεται ρητώς η πώληση, η ενοικίαση και κάθε άλλη οικονομική εκμετάλλευσή τους ενώ η δωρεά τους δεν επιτρέπεται να γίνει προς ιδιώτες, είτε αυτοί είναι μέλη του Συλλόγου είτε δεν είναι.
 1. Το τελευταίο Δ.Σ. συστήνει τριμελή Ειδική Επιτροπή, αρμοδιότητα της οποίας είναι η κατάθεση προτάσεων σχετικά με πιθανούς μη κερδοσκοπικούς φορείς στους οποίους θα μπορούσαν να δωρηθούν τα κειμήλια, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αρχές του Συλλόγου. Οι προτάσεις της Ειδικής Επιτροπής κατατίθενται προς ψήφιση στην τελευταία Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει για την επιλογή των φορέων που θα είναι οι αποδέκτες των κειμηλίων.

Άρθρο 30
Ισχύς του καταστατικού

 1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και από τον Αστικό Κώδικα.
 1. Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Ειρηνοδικείου Νίκαιας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό σε μορφή pdf πατώντας εδώ.